نحوه شناخت مشتریان نامناسب

حداکثر پنج درصد از مشتریان شما کسانی هستند که بایست با ظرافت آنها را کنار بگذارید. اینان کسانی هستند که به شما ثابت می شود هزینه ی ایشان بیشتر از منافعشان است.
اصل اساسی در ایجاد یک سازمان سود اوری است.و این دسته از مشتریان جز ضرر ثمر دیگری ندارند.اینان مشتریان نامناسب هستند .
انتخاب مشتریان نامناسب می تواند موجب از بین رفتن منابع ، نا امیدی کارکنان ، از بین رفتن اعتبار و در نهایت از دست دادن کار و کسب شود.
از مشخصات بارز مشتریان نامناسب :
۱. مشتری که با اولین پرداخت مشکل دارد .
۲. مشتری که برای امضا قرارداد مشخص معطل می کند.
۳. همیشه انتظار دارد شما کار را شروع کنید .
۴. در هر معامله رفتارهای پنهان (زیرکانه یا زرنگ بازی ) دارد...
در مورد این قبیل مشتریان دقت کنید .جالب این است که به محض جدی شدن پرداخت بسیاری از آنها جوابگوی شما نیستند

برچسب ها :