افشای لیست  تسهیلات  دریافتی بانرخ 4 %  به دستور وزیر کار

برای اولین بار در ایران  و در ادامه مسیر شفافیت و در راستای نظارت مردم بر مردم  ، وزیر کار در اقدامی تحسین بر انگیز  دستور به انتشار اسامی دریافت کنندگان تسهیلات ٤ ، ٦ و ١٠ درصد سود اشتغال پایدار روستایی به تفکیک شهرمورد تعهد و دستگاه اجرایی تایید کننده داده است . که  گزارش کامل بهمراه مبلغ و نام افراد در استان آذربایجانشرقی ، به شرح زیر می باشد 

برچسب ها :